Uprawnienia i Certyfikaty

 

            

 

Świadectwo Nr LBU-003/09-17 poświadczające, że Laboratorium Badań Materiałowych Pro Novum spełnia wymagania normy do wykonywania badań laboratoryjnych.

Certyfikat TÜV CERT Nr 09 100 82152 DIN EN 9001:2015 zgodności systemu zapewniania jakości w zakresie: diagnostyki urządzeń energetycznych, utrzymania i serwisu wspieranych oprogramowaniem, chemii energetycznej oraz technologii napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużania czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni. Jednostka akredytująca - TÜV Rheinland Cert GmbH.

Certyfikat TÜV CERT Nr 01 98 104 00191 DIN EN 14001:2015 stosowania systemu zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie: diagnostyki urządzeń energetycznych, utrzymania i serwisu wspieranych oprogramowaniem, chemii energetycznej oraz technologii napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużania czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni. Jednostka akredytująca - TÜV Rheinland Polska sp. z o.o.

Certyfikat TÜV CERT Nr 0198 113 00091 PN-N 18001:2004 stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie: diagnostyki urządzeń energetycznych, utrzymania i serwisu wspieranych oprogramowaniem, chemii energetycznej oraz technologii napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużania czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni. Jednostka akredytująca - TÜV Rheinland Polska sp. z o.o.

"Instrukcja badań i pomiarów diagnostycznych oraz oceny stanu technicznego rurociągów wysokoprężnych i wysokotemperaturowych w elektrowniach i elektrociepłowniach" uzgodniona i zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego.

Rekomendacja Nr 7/OZW/2017 Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie: diagnostyki urządzeń energetycznych, utrzymania i zdalnego serwisu diagnostycznego wspieranego przez Platformę LM System PRO+® oraz technologii napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużenia czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni.

Status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany Decyzją Ministra Gospodarki RP Nr 3/Org/2008 z dnia 27 października 2008r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2008r. o niektórych formach wspierania działalności innowayjnej.

Pismo nr DNP-IV.4241.15.2017.BW.1 Ministerstwa Rozwoju  informujące o spełnianiu wymogów stawianym przedsiębiorcom, którym nadano status centrum badawczo-rozwojowego.

 

Pracownicy techniczni posiadają uprawnienia wymagane przepisami dla wykonywania poszczególnych rodzajów prac: Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci kat. D i E oraz świadectwa kwalifikacyjne do badań wg normy EN ISO 9712:2012. Wszystkie uprawnienia są aktualnie ważne i na bieżąco uaktualniane.

 

Jesteśmy członkiem:

  • Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
  • Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
  • Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska)
  • Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
  • VGB PowerTech e.V.
  • Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  • Rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB