Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Spółka z o.o. w ramach doskonalenia procesu zarządzania stosuje ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA obejmujący:

 • System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001,
 • System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001.

Ponadto wdrożono i poddano certyfikacji następujące obszary działalności Przedsiębiorstwa:

 • System Jakości Laboratorium Badań Materiałowych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • System Jakości dla Laboratorium Badań Chemicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Zgodnie z wymaganiami wymienionych norm ustalono odpowiedzialność Kierownictwa Przedsiębiorstwa, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz pozostałych pracowników. Powołano Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, do którego należy nadzór nad ustanowieniem, wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem Systemu.

Wdrożony System zapewnia właściwą realizację wszystkich procesów mających wpływ na jakość świadczonych usług. Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywność, doskonalone oraz przystosowane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych, technologicznych oraz do zmieniających się wymagań Klienta.

Wysoka jakość usług wspierana jest ciągłą troską o środowisko oraz o bezpieczeństwo pracowników.

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, 
ŚRODOWISKOWEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Zakresem działalności Pro Novum sp. z o.o. jest diagnostyka urządzeń energetycznych, utrzymanie i serwis wspierane oprogramowaniem, chemia energetyczna oraz technologie napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużania czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni i elektrociepłowni.

Głównym celem oraz warunkiem działalności i rozwoju firmy jest zaspokojenie potrzeb i wymagań naszych Klientów, poprzez zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, przy jednoczesnym:

 • zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • spełnieniu najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 • zabezpieczeniu efektywności ekonomicznej,
 • rozwoju i umacnianiu pozycji na rynku w swojej branży,
 • stosowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Politykę realizujemy poprzez:

 • utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 i ciągłym doskonaleniem jego skuteczności;
 • szczegółowe rozeznanie rynku oraz istotnych wymagań ze strony Klientów i innych stron zainteresowanych mających wpływ na funkcjonowanie firmy;
 • kreowanie innowacyjnych rozwiązań i rozszerzenie oferty usług w oparciu o potrzeby Klientów;
 • współpracę z Klientem i Dostawcą Usług w celu spełnienia wymagań ochrony środowiska oraz w dostosowywaniu się do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zarządzanie ryzykiem występującym na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • zapobieganie zanieczyszczeniom obejmujące: racjonalną gospodarkę odpadami i minimalizację zużycia mediów i energii;
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmujące zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
 • zaangażowanie pracowników, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie struktury organizacyjnej i wewnętrznego systemu zarządzania;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie wszystkich pracowników w zapewnianie odpowiedniej jakości wykonywanej pracy, przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska;
 • zaangażowania w życie społeczności lokalnej oraz dbałości o prawidłowe relacje z otoczeniem;
 • regularne rozwijanie i aktualizowanie naszych celów i zadań w zakresie zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bhp w oparciu o analizę znaczących aspektów środowiskowych, zidentyfikowanych zagrożeń, oczekiwań stron zainteresowanych oraz zidentyfikowanych ryzyk i szans;
 • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do realizacji celów niniejszej Polityki.

Tak określona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana pracownikom i podwykonawcom oraz jest publicznie dostępna wszystkim zainteresowanym stronom.
Zarząd Pro Novum sp. z o.o. zobowiązuje się do konsekwentnego realizowania Polityki oraz podejmowania działań zapewniających ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka ZSZ do pobrania tutaj.