Uprawnienia i Certyfikaty

 

            

 

Świadectwo Nr LBU-003/09-19 poświadczające, że Laboratorium Badań Materiałowych Pro Novum spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 do wykonywania badań laboratoryjnych. Data ważności uznania: 5.12.2021 r.

Certyfikat TÜV CERT Nr 09 100 82152 DIN EN 9001:2015 zgodności systemu zapewnienia jakości w zakresie: Diagnostyka urządzeń energetycznych i petrochemicznych, utrzymanie i serwis wspierane oprogramowaniem, chemia energetyczna oraz technologie napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużenia czasu pracy urządzeń energetycznych i dostosowania ich do pracy regulacyjnej. Jednostka akredytująca TÜV Rheinland Cert GmbH, Pierwsza certyfikacja w 1998 roku, certyfikat ważny do 31.05.2021r.

Certyfikat TÜV CERT Nr 01 104 042120 DIN EN 14001:2015 zgodności systemu zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie: Diagnostyka urządzeń energetycznych i petrochemicznych, utrzymanie i serwis wspierane oprogramowaniem, chemia energetyczna oraz technologie napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużenia czasu pracy urządzeń energetycznych i dostosowania ich do pracy regulacyjnej. Jednostka akredytująca TÜV Rheinland Polska sp. zo.o. Pierwsza certyfikacja w 2004 roku, certyfikat ważny do 05.05.2022 r.

Certyfikat TÜV CERT Nr 0198 113 00091 PN-N 18001:2004 zgodności systemu zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie: Diagnostyka urządzeń energetycznych i petrochemicznych, utrzymanie i serwis wspierane oprogramowaniem, chemia energetyczna oraz technologie napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużenia czasu pracy urządzeń energetycznych i dostosowania ich do pracy regulacyjnej. Jednostka akredytująca TÜV Rheinland Polska sp. zo.o. Pierwsza Certyfikacja w 2012 roku, certyfikat ważny do 11.03.2021 r.

Decyzja nr DT:403-45/10/JK Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 13.07.2010r. zatwierdzająca do stosowania dokumentu nr I/PN-122/01 pt.: "Instrukcja badań i pomiarów diagnostycznych oraz oceny stanu technicznego rurociągów wysokoprężnych i wysokotemperaturowych w elektrowniach i elektrociepłowniach".

Rekomendacja Nr 7/OZW/2017 Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie: Diagnostyka urządzeń energetycznych, utrzymanie i serwis wspierane oprogramowaniem, chemia energetyczna oraz technologie napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużania czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni.

Status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany Decyzją Ministra Gospodarki RP Nr 3/Org/2008 z dnia 27 października 2008r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2008r. o niektórych formach wspierania działalności innowayjnej.

Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nr DNP-IV-4241.20.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. informujące o spełnianiu wymogów stawianym przedsiębiorcom, którym nadano status centrum badawczo-rozwojowego.

Pracownicy techniczni posiadają uprawnienia wymagane przepisami dla wykonywania poszczególnych rodzajów prac: Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci kat. D i E oraz świadectwa kwalifikacyjne do badań wg normy EN ISO 9712:2012. Wszystkie uprawnienia są aktualnie ważne i na bieżąco uaktualniane.

Pro Novum sp. z o.o. jako firma, która w wyniku swojej działalności generuje odpady, zostało zarejestrowane w BDO pod numerem 000138033.

 

Jesteśmy członkiem:

  • Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
  • Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
  • Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska)
  • VGB PowerTech e.V.
  • Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  • Rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB