1999

I Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

Modernizacja kotłów parowych

Wisła, Hotel "STOK", 30.09 - 01.10.1999.

 

Tematyka Sympozjum:

  • zmiany konstrukcji kotłów OP-650 i OP-380 oraz warunków ich pracy w związku z modernizacją proekologiczną i podwyższeniem mocy turbin,
  • korozja niskotlenowa powierzchni ogrzewalnych,
  • możliwości dalszej eksploatacji głównych rurociągów parowych na blokach zmodernizowanych,
  • zarządzanie ryzykiem (risk management), jako kryterium oceny stanu technicznego i prognozy eksploatacji bloków energetycznych,
  • monitorowanie warunków eksploatacji bloków energetycznych dla zapewnienia możliwości wydłużenia okresów międzyremontowych i międzyrewizyjnych.

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

XIX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Diagnostyka wspierająca przedłużanie eksploatacji i elastyczną pracę elektrowni
Katowice, Hotel Angelo, 5-6.10.2017 r.

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Uczestnictwo
Zgłaszam udział w Sympozjum
NAZWISKO I IMIĘ
STANOWISKO
PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI
ADRES
NIP
TEL.
FAX
E-MAIL

OSOBA ZGŁASZAJĄCA

NAZWISKO I IMIĘ
TEL.
E-MAIL
Dodatkowe informacje/komentarz

REFERAT

Zgłaszam referat

Koszt uczestnictwa w Sympozjum

Rabaty

Termin zgłoszenia uczestnictwa: do dnia 15.09.2017

Warunki Uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest dokonanie wpłaty należności w wysokości brutto słownie w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia uczestnictwa na konto PKO BP SA I/o Katowice, nr konta: 96 1020 2313 0000 3102 0019 1726 z dopiskiem "XIX Sympozjum" wraz z podaniem nr NIP.

Koszt uczestnictwa w Sympozjum obejmuje: wyżywienie, udział w sesjach, materiały konferencyjne w formie elektronicznej, udział w imprezach towarzyszących.

Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres Sekretariatu XIX Sympozjum do dnia 15 września 2017 r.
Po zarejestrowaniu karty zgłoszeniowej Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa, które będzie podstawą do dokonania opłaty. Wysłanie karty zgłoszeniowej do Sekretariatu XIX Sympozjum jest równoznaczne ze zobowiązaniem do zapłaty należności brutto za udział osób wskazanych w zgłoszeniu, w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia uczestnictwa, na konto PKO BP S.A. I O/Katowice, nr konta: 96 1020 2313 0000 3102 0019 1726 z dopiskiem „XIX Sympozjum” wraz z podaniem NIP firmy, ale nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem XIX Sympozjum.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w przypadku opóźnienia w płatności Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania potwierdzenia zgłoszenia. 

W przypadku odwołania uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Sympozjum wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Sympozjum nie jest podstawą do żądania zwrotu wniesionych
opłat. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.

Zgłoszenie udziału w Sympozjum jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją Sympozjum zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Pro Novum Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa i akceptujemy je.