2014

 

16th Informative and Training Symposium

DIAGNOSTICS & OVERHAULS OF THERMO-MECHANICAL POWER EQUIPMENT

Maintenance of new and modernized power units

Katowice (Poland), Hotel Angelo, October 1-3, 2014

 

Symposium Theme:

Planowanie remontów
Kreowanie kompetencji w zakresie diagnostyki i remontów niezależnych od dostawców urządzeń
Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego na podstawie analizy ryzyka
Długoterminowe serwisy fabryczne dostawców urządzeń
Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych
  • Planning overhauls
  • Creating the competences in the area of diagnostics and overhauls uninfluenced by suppliers of power equipment
  • Management of knowledge about technical condition of power units
  • Maintenance process risk based management
  • Long term services delivered by suppliers of power equipment
  • Innovative methods of examinations and assessment of power equipment