POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ,
ŚRODOWISKOWEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

 

Zakresem działalności Pro Novum sp. z o.o. jest diagnostyka urządzeń energetycznych i petrochemicznych, utrzymanie i serwis wspierane oprogramowaniem, chemia energetyczna oraz technologie napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużania czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni i dostosowania ich do pracy regulacyjnej.
 
Głównym celem oraz warunkiem działalności i rozwoju firmy jest zaspokojenie potrzeb i wymagań naszych klientów, poprzez zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
i spełnieniu najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz zabezpieczeniu efektywności ekonomicznej poprzez minimalizowanie ryzyka występującego w realizowanych procesach i maksymalnym wykorzystaniu szans.
 
Firma stawia sobie następujące cele strategiczne:

 • ciągłe doskonalenie świadczonych usług,
 • wzmocnienie pozycji firmy na rynku,
 • stosowanie się do obwiązujących uregulowań prawnych i innych zobowiązań dotyczących zgodności,
 • stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenie negatywnego wpływu na otoczenie i zapobieganie zanieczyszczeniom,
 • ograniczenie zużycia surowców oraz ilości powstających odpadów,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zagrożeniom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • utrzymanie, stały rozwój i ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  ISO 45001:2018,
 • szczegółowe rozeznanie rynku oraz istotnych wymagań ze strony Klientów i innych stron zainteresowanych mających wpływ na funkcjonowanie firmy,
 • kreowanie innowacyjnych rozwiązań i rozszerzenie oferty usług  w oparciu o potrzeby Klientów,
 • współpracę z Klientem i Dostawcą Usług w celu spełnienia wymagań ochrony środowiska oraz w dostosowywaniu się do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • skuteczne zabezpieczenie przetwarzanych przez Spółkę informacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych powierzonych przez Klientów i inne strony zainteresowane, przetwarzanie ich z zachowaniem poufności, dostępności i integralności,
 • zarządzanie ryzykiem występującym na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • usuwanie zagrożeń lub ich minimalizowanie poprzez stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz kontrolowanie poziomu ryzyka zawodowego,
 • zapewnienie konsultacji i współudział pracowników i ich  przedstawicieli w działania związane z BHP,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, doskonalenie struktury organizacyjnej i wewnętrznego systemu zarządzania,
 • zaangażowania w życie społeczności lokalnej oraz  dbałości o prawidłowe relacje z otoczeniem,
 • regularne rozwijanie i aktualizowanie naszych celów i zadań w zakresie zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o analizę znaczących aspektów środowiskowych, zidentyfikowanych zagrożeń, oczekiwań stron zainteresowanych oraz zidentyfikowanych ryzyk i szans,
 • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do realizacji celów niniejszej Polityki.
 • Jako Najwyższe Kierownictwo Firmy deklarujemy aktywne i odpowiedzialne przywództwo w zakresie zapewnienia jakości wykonywanej pracy, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy i doskonalenia w tym zakresie oraz oczekujemy
 • i wymagamy tego samego od kierowników wszystkich szczebli zarządzania. Zachęcamy i oczekujemy jednocześnie od wszystkich pracowników aktywnego zaangażowania się na rzecz bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

 

Tak określona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana pracownikom i podwykonawcom oraz jest publicznie dostępna wszystkim zainteresowanym stronom.

 

Katowice, luty 2021 r.