• Badania optyczne makro- i mikroskopowe
  • Skaningowa mikroskopia elektronowa materiałów przewodzących i nieprzewodzących
    • Badania mikrostrukturalne
    • Fraktografia przełomów
  • Rentgenowska mikroanaliza SEM/EDS

 

Pracownia badań materiałowych oferuje badania makroskopowe oraz badania przy użyciu mikroskopii świetlnej, których rozszerzeniem jest skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) stosowana również dla materiałów nieprzewodzących (np. replik napylane złotem). Dodatkowo, za pomocą mikroanaliz rentgenowskiej SEM/ESD, istnieje możliwość określenia składu chemicznego analizowanych obszarów. Na podstawie uzyskanych wyników badań otrzymuje się ocenę stopnia zdegradowania mikrostruktury badanych elementów, która łącznie z danymi o charakterze pracy badanych elementów określa się ich przydatności do dalszej eksploatacji.