„LM Serwis PRO®” jest narzędziem integrującym wiedzę z badań diagnostycznych wykonywanych podczas postojów (remontów urządzeń) oraz na podstawie zarejestrowanych w trakcie pracy, istotnych z punktu widzenia diagnostyki, parametrów pracy i zdarzeń.

 

Idea funkcjonowania systemu zakłada, jak najdalej idącą automatyzację procesu pozyskiwania analizy danych przy ograniczeniu do niezbędnego minimum formy pozyskiwania danych za pośrednic-twem specjalistów po stronie użytkownika.

 

Głównymi cechami oprogramowania są:

 • automatyczna weryfikacja prognozy dalszej eksploatacji pozwalająca na dokonywanie korekt w zakresie sposobu eksploatacji urządzenia,
 • systemowe podejście do diagnostyki pozwalające na świadome zarządzanie majątkiem i planowanie budżetu w oparciu o rzeczywiste potrzeby,
 • możliwość dostosowania systemu do standardów użytkownika,
 • możliwość objęcia diagnostyką każdego bloku, urządzenia lub podzespołu,
 • dokładne prognozy tworzone w oparciu o autorskie algorytmy Pro Novum.

 

W najnowszych wersjach LM Serwis PRO® oprócz modułów analizujących urządzenie z cieplno-mechanicznego punktu widzenia zintegrowano moduły analizujące również parametry fizyko-chemiczne.

 

Schemat klasycznej wersji Systemu Diagnostycznego

 

Korzyści:

 • Integracja wiedzy z badań diagnostycznych wykonywanych podczas postojów (remontów urządzeń) oraz danych zarejestrowanych w trakcie pracy urządzenia, a istotnych z punktu widzenia diagnostyki, parametrów pracy i zdarzeń.
 • Moduł Raporty umożliwia zarządzanie i przeglądanie elektronicznych wersji raportów bieżących i archiwalnych. Szablon pojedynczego raportu uzgadniany jest z Klientem, co pozwala na jego maksymalne dostosowanie do przyzwyczajeń Klienta bez szkody dla obiektywizmu i kompletności zapisów.
 • Użytkownik uzyskuje informacje na temat potencjalnych zagrożeń dla pracy wybranego obiektu.
 • Prognoza trwałości uwzględniająca rejestrowane wyniki badań i pomiarów diagnostyki materiałowej i eksploatacyjnej oraz analizę zdarzeń eksploatacyjnych jest wykonywana niemal na bieżąco.
 • LM Serwis PRO® pozwala na przewidywanie konsekwencji nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń energetycznych (np. związanych z przekroczeniami wartości ustalonych lub nieodpowiednim doborem parametrów pracy).
 • Uwaga specjalistów i ich działania mogą się skupić na najbardziej istotnych dla użytkownika problemach technicznych bez potrzeby poświęcania czasu i pieniędzy na czynności zbędne z technicznego punktu widzenia.