• Wizualne:
  • bezpośrednie
  • zdalne - przy użyciu, wideoendoskopów i boroskopu:
   • w promieniowaniu widzialnym
   • w promieniowaniu UV/A
 • Magnetyczno-proszkowe: 
  • techniką barwną
  • techniką fluorescencyjną
 • Penetracyjne:
  • techniką barwną
  • techniką fluorescencyjną
 • Ultradźwiękowe
 • Ultradźwiękowe techniką Phased Array
 • Metalograficzne
 • Metodą prądów wirowych
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości ścianki
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości tlenków
 • Pomiary grubości powłok
 • Pomiary twardości metali
 • Określanie składu chemicznego metali:
  • metodą rentgenowską*/,
  • metoda iskrową.

 

*/ Informacja kierownika jednostki organizacyjnej wykonywującej działalność związaną z narażeniem.

W związku z wykonywaniem działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1173), polegającej na oferowaniu usług z wykorzystaniem spektrometru rentgenowskiego X-MET 5100 wytwarzającego promieniowanie jonizujące uprzejmie informujemy, że działając zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością. (Katowice, 09.02.2024 r.)